KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

GGC DEMİR ÇELİK İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NORTHDOOR HOTEL KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

6698 Sayılı KVK Kanunu’nda veri sahibinin veri sorumlusuna başvuru hakkı düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kişi (‘’başvuru sahibi’’) veri sorumlusu NORTHDOOR HOTEL’e başvurarak Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen:
. Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

. KVKK kapsamında belirtişmiş olan esaslar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

. İşlenen verilerinin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleynine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme,

Haklarının yerine getirilmesini isteyebilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası: ‘’İlgili kişi, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.’’ Hükmü uyarınca yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılan başvurular, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre başvurunun NORTHDOOR HOTEL’e  ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede yapılacak olan başvuruda başvuru sahibinin;

a) Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzasının,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarasının, yabancı ise uyruğunun, pasaport numarasının veya kimlik numarasının (varsa),
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresinin,
d) Bildirime esas elektronik posta adresinin (varsa), telefon/faks numarasının,
e) Talep konusunun,

Bulunması zorunludur.

Başvuru sahipleri, ‘’Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi No:66 Amasra / Bartın’’ adresine gelerek kimliklerini tesvik edici bir belge ile bizzat başvuruda bulunabilecekleri gibi, Noter Vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış Kayıtlı Elektronik Posta (KEP yoluyla  veya info@northdoorhotel.com.tr adresine gönderecekleri mail ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı NORTHDOR HOTEL tarafından duyurulacaktır.